Thứ Ba, ngày 09 tháng 4 năm 2013

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường


PHÒNG GDĐT HUYỆN THOẠI SƠN
TRƯỜNG THCS BÌNH THÀNH

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                    


Số: 06 /KH-THCS                                         Bình Thành, ngày 15 tháng 3  năm 2013 

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC: 2012-2013


 
Căn cứ Thông tư số 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-SGDĐT ngày 19 /2/2013 của Sở GDĐT về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013 và các năm tiếp theo;
Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-SGDTrH ngày 07/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ sở và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013
Nay trường THCS Bình Thành xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2012-2013 như sau:
I. Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên:
- Giúp cho giáo viên học tập, bồi dưỡng , cập nhật thường xuyên các kiến thức về chính trị, kinh tế,  xã hội, bồi dưỡng phẫm chất chính trị, đạo đức, năng lực dạy học,…và các yêu cầu của nhiệm vụ dạy học trong tình hình hiện nay. Đặc biệt là yêu cầu về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Giúp cho Giáo viên phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân, năng lực đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên.
- Giúp cho giáo viên hướng tới đạt chuẩn theo quy định của ngành.
II. Đối tượng bồi dưỡng:
 Tất cả cán bộ quản lí, giáo viên đang giảng dạy tại trường.
III. Nội dung, hình thức, thời gian bồi dưỡng:
           1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
              STT
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
THỜI GIAN
SỐ TIẾT
1
Bồi dưỡng công tác tư vấn học đường cấp THCS
Giáo viên tự nghiên cứu thông tin trên mạng, nghiên cứu tài liệu, sách, báo.
Ngoài thời gian lên lớp chính thức (Từ 16/3 à16/4/2013)
10t
2
Bồi dưỡng giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống và giao tiếp ứng xử trong giáo viên và CBQL cấp THCS
Giáo viên tự nghiên cứu thông tin trên mạng, nghiên cứu tài liệu, sách, báo.
Ngoài thời gian lên lớp chính thức (Từ 16/3 à16/4/2013)
10t
3
Các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
- Chỉ thị 2737 /CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013;
- Thông tư 58 /2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT
- Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
- Thông tư 13//2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
- Các hướng dẫn của Bộ GDĐT về việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Giáo viên tự nghiên cứu thông tin trên mạng, nghiên cứu tài liệu, sách, báo và các văn bản tại đơn vị.
Ngoài thời gian lên lớp chính thức (Từ 16/3 à16/4/2013)
10t
           2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
   STT
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
THỜI GIAN
SỐ TIẾT
1
Bồi dưỡng năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp cấp THCS
Giáo viên tự nghiên cứu thông tin trên mạng, nghiên cứu tài liệu, sách, báo.
Ngoài thời gian lên lớp chính thức (Từ 17/4 à20/5/2013)
10t
2
Bồi dưỡng phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp THCS.
Giáo viên tự nghiên cứu thông tin trên mạng, nghiên cứu tài liệu, sách, báo.
Ngoài thời gian lên lớp chính thức (Từ 17/4 à20/5/2013)
10t
3
Công văn 30/HD-SGDĐT ngày 27/8/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2012-2013;
-Công văn số 1265/SGDĐT-CT.HSSV ngày 25/9/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2012-2013;
- Các văn bản hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/v cấp THCS)
Giáo viên tự nghiên cứu thông tin trên mạng, nghiên cứu tài liệu, sách, báo và các văn bản tại đơn vị.
Ngoài thời gian lên lớp chính thức (Từ 17/4 à20/5/2013)
10t
            3. Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học/giáo viên.
            (Chưa thực hiện trong năm học 2012-2013).
            IV. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên
 1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên
- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (Nếu có thực hiện trong năm nay)
- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.
2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX
  Tổ chức đánh giá xếp loại giáo viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012-2013 qua nội dung bồi dưỡng 1 và 2, gửi danh sách giáo viên hoàn thành BDTX cho Phòng GDĐT huyện cấp giấy chứng nhận theo kế hoạch đề ra ( Hạn chót hoàn thành 30/6/2013).
Năm học 2012-2013 chưa sử dụng kết quả đánh giá xếp loại BDTX giáo viên vào việc đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, thực hiện chế độ, chính sách ...
Hình thức đánh giá kết quả BDTX ( thực hiện theo kế hoạch số 10/KH-SGDĐT về việc Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012-2013)
Tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch.(gọi chung là bài kiểm tra).
3. Xếp loại kết quả BDTX
 a) Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
b) Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
c) Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
      V. Thời gian tiến hành các công việc:
       - Quán triệt Thông tư 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế BDTX và các thông tư về chương trình của cấp học, các kế hoạch của Sở, của phòng chuyên môn đến toàn thể giáo viên ( ngày 16/3/2013)
       - Hoàn thành việc lập kế hoạch BDTX năm học 2012-2013 của giáo viên ( Thời gian: 20/3/2013)
       - Hoàn thành việc lập kế hoạch của trường ( Thời gian: 15/3/2013)
       -  Báo cáo kế hoạch về Phòng Giáo dục và Đào tạo ( Thời gian: 17/3/2013)
       - Tiến hành kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên về BDTX; báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo, đề nghị cấp giấy chứng nhận.( Thời gian: 30/6/2013)
     VI. Thực hiện hồ sơ lưu trữ:
            1. Cá nhân:
  - Sổ học tập bồi dưỡng thường xuyên;
- Kế hoạch cá nhân;
- Tài liệu theo từng nội dung quy định;
- Bài khảo sát đánh giá kết quả;
- Giấy chứng nhận kết quả BDTX ( Do Phòng GDĐT cấp)
       2. Trường:
      - Kế hoạch BDTX của trường
      - Sổ theo dõi, danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng và không tham gia bồi dưỡng;
      - Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên.
         VII. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:
1. Trách nhiệm của BGH:
- Xây dựng kế hoach BDTX của đơn vị;
- Phê duyệt kế hoach BDTX của giáo viên;
- Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác BDTX của giáo viên;
- Tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên, tổng hợpsố lượng, trình lãnh đạo các cấp phê duyệt và cấp giấy chứng nhận theo quy định;
- Báo cáo công tác BDTX theo quy  định.
2. Trách nhiệm của Tổ chuyên môn:
- Quản lý, chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt công tác tự học, tự nghiên cứu và giảng dạy;
- Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra công tác BDTX của giáo viên trong tổ;
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công.
3. Trách nhiệm của giáo viên:
Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân theo thời gian qui định và phải được nhà trường phê duyệt.
 Nghiêm chỉnh thực hiện kế hoạch BDTX đã được phê duyệt và các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường.
Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường về kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Tích cực tham gia chương trình bồi dưỡng thường xuyên do các cấp quy định  nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.
4. Trách nhiệm của Đoàn thể:
Tuyên truyền vận động đoàn viên tích cực nghiên cứu tài liệu hoàn thành mục tiêu Bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GDĐT(báo cáo);
- Ban giám hiệu;                                                                     
- Các tổ chuyên môn;
- Như trên;                                                                                   
- Lưu VT.                                                                                                


                                                                                                             Trần Tấn Phước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét